Faktoring Yönetmeliği

Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Hazine Müsteşarlığı’ndan: 21.12.1994 tarih ve 22148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 30.9.1983 tarihli ve 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 545 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13 üncü maddesi hükümlerine göre; faturaya veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden diğer belgelere dayalı mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlayan faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlarına göre ödünç para vermeye yetkili kılınan kuruluşlar ile tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para vermeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılan işlemler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

İzin
Madde 2- Faktoring şirketi kurulması için Hazine Müsteşarlığından ön izin ve kuruluşu takiben faaliyet izni alınması gerekir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almayan şirketler faktoring işlemleri ile iştigal edemezler. Faktoring şirketlerinin merkezlerine ilaveten şube açmaları Hazine Müsteşarlığı’nın iznine tabidir.

Şube açmak isteyen faktoring şirketlerinin;

a) Ödenmiş sermayelerinin Yönetmelikte belirtilen tutardan az olmaması ve her bir şube için en az sermaye tutarı kadar ilave sermaye koymaları,
b) Başvuru tarihinden önceki son üç dönem itibariyle borçlanma oranlarınınYönetmelikte belirlenen sınırı aşmamış olması,

şarttır. Şube açma izni için Müsteşarlığa yapılacak başvurulara;

a.Şube açılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının,
b.Şube açılması nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan bir raporun,
c.Son üç yıla ilişkin bilanço, gelir tablosu ve borçlanma sınırına ilişkin tabloların,
eklenmesi zorunludur.

Şube açma izni alanlara, Müsteşarlıkça “Faktoring Şirketi Şube İzin Belgesi” verilir. Bu belge herkesin görebileceği şekilde şubelerde asılı bulundurulur.

Şubeler Müsteşarlıktan izin aldıktan sonra 90 gün içerisinde Ticaret Sicili’ne ilan ve tescil ettirilerek faaliyete geçerler. Şubelerin faaliyete geçiş tarihi, şubeyi idare ile görevlendirilen yöneticinin atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte 30 gün içinde Müsteşarlığa bildirilir.

Yurt dışında kurulu faktoring şirketlerince yurt içinde ilk şube açılması Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir. Bu faktoring şirketlerinin, faktoring şirketinin kuruluşunda aranan şartları taşıması gereklidir. Yurt dışında kurulu faktoring şirketlerince ilk şube dışında şube açılması, faktoring şirketlerince şube açılmasıyla aynı esas ve usullere tabidir.

Faktoring şirketlerinin irtibat bürosu açmaları Müsteşarlığın iznine tabidir. İrtibat bürosu açmak isteyen faktoring şirketlerinin yapacakları başvurulara;

a)İrtibat bürosu açılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının,
b)İrtibat bürosu açılması nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan bir raporun,
eklenmesi zorunludur.

İrtibat büroları, Hazine Müsteşarlığından izin alındıktan sonra 90 gün içerisinde Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan ettirilerek faaliyete geçirilirler. İrtibat bürolarının faaliyete geçiş tarihi, ilan ettirildiği Ticaret Sicili Gazetesi’nin, büro vergi levhasının, vergi dairesince düzenlenen yoklama fişinin, büro işyerinin şirketlerince kiralandığına dair kira kontratının onaylı birer örnekleri ve irtibat bürosundan sorumlu personelin ismi ile birlikte 30 gün içinde Hazine Müsteşarlığına bildirilir. İrtibat bürosundan sorumlu personelin 3 üncü maddenin (d) bendinde belirtilen nitelikleri haiz ve en az lise mezunu olması gereklidir.

Faktoring şirketlerince diğer şahıslara temsilcilik veya acentalık verilemez.

Kuruluş İzin Şartları
Madde 3- Faktoring şirketlerinin kuruluşuna izin verilebilmesi için;

a) Anonim şirket statüsü taşımaları ,
b) Ödenmiş sermayelerinin 3 trilyon Türk Lirasından az olmaması,
c) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkartılması,
d) Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip gerçek kişi ortaklarının,

1- 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri uyarınca haklarında tasfiye kararı alınmamış olması,
2- Müflis veya konkordato talep etmiş olmamaları,
3- Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından, Hazine Müsteşarlığı’na verilmek üzere Ek (3)’te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile talep edilecek arşiv kayıtlarını da içeren adli sicil belgelerinde, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunduğuna ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olduklarına ilişkin kayıt bulunmaması,

e) Tüzel kişi ortakların, %10 ve daha fazla paya sahip olan ortaklarının, bu maddenin (d) bendinde sayılan

şartları taşımaları,

f) Tüzel kişi ortakların mali bünyelerinin, şirketin kuruluşunda taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilmesi,

gerekir.

Başvuruya Eklenecek Bilgi ve Belgeler

Madde 4- Faktoring şirketi kurmak üzere yapılacak başvurulara aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Şirket ana sözleşme örneği,
b) Gerçek kişi kurucu ortakların ayrıntılı özgeçmişleri, nüfus kağıdı örnekleri, ikâmetgah ilmühaberleri, bir önceki yıla ait gelir vergisi beyannameleri ve Ek(1)’de yer alan örneğe uygun olarak doldurulacak kurucu tanıtım formları,
c) Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının,

1- 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri uyarınca haklarında tasfiye kararı alınmamış olduğuna,
2- Müflis veya konkordato talep etmiş olmadıklarına,

dair ilgili mercilerden alınan belgeler ile Ek: (4) ve Ek (5)’de yer alan taahhütnameler.

3- Ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmadığına ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olduklarına ilişkin, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden veya Cumhuriyet Savcılıklarından, Hazine Müsteşarlığına verilmek üzere Ek (3)’te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile talep edilecek arşiv kayıtlarını da içeren adli sicil belgeleri.

d) Tüzel kişi kurucu ortakların son üç yıla ait bilanço, gelir tablosu ve varsa faaliyet raporları ile Ek(2) de yer alan örneğe uygun olarak doldurulacak kurucu tanıtım formları,
e) Şirketin sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip tüzel kişi ortakların sermayesinde %10 ve daha fazla paya sahip olan ortaklarının, 3 üncü maddenin (d) bendinde sayılan şartları taşıdıklarına ilişkin belgeler,
f) Şirketin kurulması ile ilgili olarak hazırlanan ve yapılması düşünülen faktoring işlemlerine ilişkin açıklamaları içeren rapor.

Faaliyete Geçiş Şartları
Madde 5- Faktoring şirketleri, kuruluşlarının Ticaret Siciline tescili tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde faaliyet izni almak için Hazine Müsteşarlığına (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) başvururlar. Bu süre, ön izin tarihinden itibaren 12 ayı geçemez.

Faaliyet izni için yapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Anasözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin bir nüshası,
b) İmza yetkisine sahip kişilerin noterce onaylı imza sirküleri,
c) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile 1 inci derecede imza yetkisine sahip olan yöneticilerinin bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (d) bendinde belirtilen şartları haiz olduklarına ilişkin ilgili mercilerden alınacak belgeler,
d) Uygun hizmet birimlerinin kurulmuş olduğunu, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulduğunu, iç kontrol sisteminin kurulduğunu ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını gösterir bilgi ve belgeler,
e) Genel müdürün, genel müdür yardımcılarının ve bunlar dışında birinci derecede imza yetkisine sahip olan yöneticilerden en az bir tanesinin hukuk, iktisat, işletmecilik, kamu yönetimi, maliye, bankacılık veya mühendislik-işletmecilik dallarında yüksek öğrenim gördüklerine veya bu dallardan herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip olduklarına veya diğer alanlarda yüksek öğrenim görenlerin mali alanda en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olduklarına ilişkin belgeler.

Faaliyet İzninin İptali
Madde 6- Faaliyet izin tarihini izleyen 1 yıl içerisinde kullanılmayan faaliyet izinleri geçersiz sayılır.

Ortakları kuruluşta aranan şartları kaybeden veya 8 inci madde dışındaki hükümlere aykırı işlem yaptığı tesbit edilen veya bu Yönetmelik uyarınca Hazine Müsteşarlığına gönderilmesi gereken bilgi ve belgeleri Hazine Müsteşarlığınca belirtilen sürelerde göndermeyen faktoring şirketlerine, bu durumlarını düzeltmeleri için üç aya kadar süre verilir; bu süre içinde durumlarını düzeltmeyenlerin faaliyetleri 1 ay süreyle geçici olarak durdurulur. İlk durdurmadan itibaren bir yıl içinde faaliyetleri ikinci kez geçici olarak durdurulan veya 8 inci maddeye aykırı işlem yaptığı veya adres değişikliğini süresi içerisinde tescil ettirerek Hazine Müsteşarlığına (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) bildirmediği tesbit edilen faktoring şirketlerinin faaliyet izinleri iptal edilir.

Faaliyet izni bulunmayanlar ve faaliyet izni iptal edilenler faktoring işleri ile iştigal edemez, ticaret ünvanlarında, ilan ve reklamlarında veya işyerlerinde faktoring işleriyle iştigal ettikleri izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

Hisse Devri ve Anasözleşme Değişikliği
Madde 7- Sermayenin %10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı aşması sonucunu veren hisse senedi devirleri Müsteşarlığın iznine tabidir. Yeni ortaklar, kurucu ortaklarda aranan şartları taşıdıklarına ilişkin belgeleri Hazine Müsteşarlığı’na ibraz ederler.

Faktoring şirketlerinin anasözleşme değişikliklerine izin verilebilmesi, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınmasına bağlıdır.

Faktoring şirketlerinin sermayelerinde izne tabi tutulan oranlarda pay sahibi olan tüzel kişilerin yönetim ve denetimin el değiştirmesi sonucunu veren hisse edinimleri ve devirleri de, işlemin hukuken tamamlanmasından önce Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir

Faktoring Şirketlerinin Yapamayacakları İş ve İşlemler
Madde 8- Faktoring şirketleri,

a) Faktoring faaliyetleri ile doğrudan ilgisi bulunmayan faaliyetler ile iştigal edemezler.
b) Teminat mektubu veremezler.
c) Mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para toplayamazlar. (Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı ile uluslararası piyasalardan ödünç para alınması bu hükmün dışındadır.)
d) Kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş olduğu fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacakları satın alamazlar veya tahsilini üstlenemezler

Borçlanma Sınırı
Madde 9-Faktoring şirketleri özkaynaklarının 15 katından fazla borçlanamazlar.

Bu maddede geçen Özkaynaklar deyimi; faktoring şirketlerinin ödenmiş sermayeleri, yedek akçeleri, emisyon primleri ve 3 aylık dönem sonları itibariyle düzenlenen mali tablolarında yeralan dönem karının %50’si toplamından, varsa zararların düşülmesi sonucu elde edilen bakiyeyi ifade eder.

Yazılı Sözleşme Zorunluluğu
Madde 10- Faktoring şirketlerinin müşterileri ile yapacakları işlemleri için yazılı sözleşme düzenlemeleri zorunludur.

Bilgi Verme
Madde 11- Faktoring şirketleri,

a) Yıllık dönemler itibari ile bilanço, kâr-zarar cetvelleri ile yıllık faaliyet raporunun birer örneğini , genel kurul toplantılarının yapılmasını takip eden ayın sonuna kadar,
b) Örneği Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek hesap özetleri ile istatistiki tabloları istenilen dönemlerde ait olduğu dönemi takip eden ayın sonuna kadar

Hazine Müsteşarlığına gönderirler.

Denetim
Madde 12- Faktoring şirketlerinin faaliyetleri, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir.

Faktoring şirketleri, denetim elemanlarınca istenecek her türlü bilgiyi vermek, defter ve belgelerini ibraz etmek ve incelemeye hazır tutmak zorundadırlar.

Faktoring şirketleri, yıllık mali tablo ve raporlarını bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirir ve denetleme raporunun bir örneğini Hazine Müsteşarlığına gönderirler.

Faktoring şirketlerinde denetim yapacak bağımsız denetim kuruluşlarının Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş bulunan faktoring şirketleri, en geç 27.6.1995 tarihine kadar,

a) Sermayelerinin 75 milyar TL.’sına çıkarıldığına ve tamamının ödendiğine ilişkin ana sözleşme değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin bir nüshasını,
b) İmza yetkisine sahip kişilerin noter tasdikli imza sirkülerini,
c) Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile birinci derecede imza yetkisine sahip yöneticilerinin bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (d) bendinde belirtilen şartları haiz olduklarına dair ilgili mercilerden alınacak belgeleri,
d) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile birinci derecede imza yetkisine sahip yöneticilerinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen şartları taşıdıklarına dair belgeleri,
e) Uygun hizmet birimlerinin kurulmuş olduğunu, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulduğunu, iç kontrol sisteminin kurulduğunu ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını gösterir bilgi ve belgeleri,

Hazine Müsteşarlığına ibraz etmek suretiyle durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine intibak ettirmek zorundadırlar.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde faaliyette bulunan faktoring şirketlerinden sermayeleri 1 trilyon Türk Lirası’ndan az olan faktoring şirketleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 inci yılın sonuna kadar sermayelerini 1 trilyon Türk Lirası’na, bu şirketler ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde sermayeleri 2 trilyon Türk Lirası’ndan az olan faktoring şirketleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 nci yılın sonuna kadar sermayelerini 2 trilyon Türk Lirası’na ve 3 üncü yılın sonuna kadar da o tarihte faktoring şirketlerinin kuruluşu için aranan sermaye miktarından daha az sermayeye sahip faktoring şirketlerinin, sermayelerini o tarihte faktoring şirketlerinin kuruluşunda aranan sermaye miktarına çıkarmaları zorunludur.

Bu Yönetmeliğin yayımını izleyen 3 üncü yılın sonundan itibaren, Hazine Müsteşarlığından kuruluş izni almış veya faaliyette bulunan faktoring şirketlerinin, 3 üncü maddenin (b) bendinde yapılacak sermaye miktarı değişikliklerine, değişikliğin yapıldığı Yönetmeliğin yayımlanması tarihinden itibaren 6 ay içinde intibak etmeleri zorunludur.

Sermayesi 3 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen sermaye miktarından az olan faktoring şirketlerinin veya bunların sermayelerinin %50 veya daha fazlasına sahip tüzel kişi ortakların sermayelerinin %50 veya daha fazlasının el değiştirmesi sonucunu veren hisse devirlerinde, şirket sermayesinin, devir tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Yönetmeliğin 3 üncü maddenin değişik (b) bendinde belirtilen sermayeye çıkarılması ve tamamının nakden ödenmesi zorunludur.

Geçici Madde 3- Faktoring şirketlerinin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyette bulunan irtibat bürolarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının, büro vergi levhasının, vergi dairesince düzenlenen yoklama fişininin, büro işyerinin şirketlerince kiralandığına dair kira kontratının onaylı birer örneklerinin gönderilmesi ve irtibat bürosundan sorumlu personelin isminin (nüfus cüzdanı örneği ile sorumlunun Yönetmeliğin değişik 2 nci maddesinde belirtilen şartları taşıdığını gösterir belgelerle birlikte) bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Hazine Müsteşarlığına (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) bildirilmesi zorunludur. Belirtilen belgeleri bulunmayan veya bu belgeleri süresinde ibraz edilmeyen irtibat bürolarının faaliyetine son verilir.

Yürürlük
Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler; doğru olduğuna inanılan, halka açık çeşitli kaynaklardan alınmış olup, bilgilerin her türlü kullanımı sonucundaki kayıp veya zararlar, siteye ve yazarlarına hiç bir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. Site içeriği, yazılar ve tablolar, izinsiz olarak kopyalanamaz ve kullanılamaz. YASAL UYARI FinHat © 2007-2015
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com