AB-Türkiye İlişkileri Kronolojisi

1959

 • 31 Temmuz: Türkiye, AET’ye ortaklık için başvurdu.
 • 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina’nın Ortaklık başvurularını kabul etti.
 • 28-30 Eylül: Avrupa Toplulukları Komisyonu ile Türkiye arasındaki ilk hazırlık görüşmesi yapıldı.

1963

 • 12 Eylül: Türkiye ile AET’yi Gümrük Birliğine götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.
 • 12 Eylül: I. Mali Protokol imzalandı.

1964

 • 1 Aralık: Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. Birinci Ortaklık Konseyi toplantısı yapıldı.

1966

 • 16-17 Mayıs: Birinci Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu Brüksel’de toplandı.

1968

 • 9 Aralık: Katma Protokol görüşmeleri başladı.

1970

 • 26 Ekim: İlk Gümrük İşbirliği Komitesi toplantısı yapıldı.
 • 19 Kasım: Ortaklık Konseyi’nde Katma Protokol metni kabul edildi.
 • 23 Kasım: Katma Protokol Brüksel’de imzalandı.
 • 23 Kasım: II. Mali Protokol imzalandı.

1971

 • 5 Temmuz: Katma Protokol, TBMM’de 69’a karşı 149 oyla kabul edildi.
 • 22 Temmuz: Senato, Katma Protokolü kabul etti.
 • 1 Eylül: Katma Protokol’ün ticari hükümleri “Geçici Anlaşma” ile yürürlüğe konuldu.

1972

 • 13 Ocak: Ortaklık Anlaşması’nın Topluluğa katılacak yeni ülkelerce de kabulünü sağlayacak Türkiye – AET müzakereleri başladı.
 • 20 Temmuz: Ortaklık Konseyi, 1.9.1972 tarihinde sona erecek olan “Geçici Anlaşma” süresini yıl sonuna kadar uzattı.

1973

 • 1 Ocak: Katma Protokol yürürlüğe girdi.
  Türkiye, Birinci Gümrük İndirimi ve Konsolide Liberasyon Listesi Uyumu’nu (Ortak Gümrük Tarifesi) gerçekleştirdi.
 • 21 Mayıs: Türkiye ile AET arasında, “Birinci Genişleme”ye ilişkin görüşmeler mutabakat ile sonuçlandı.
 • 30 Haziran: İngiltere, İrlanda ve Danimarka’yı kapsayan Birinci Genişleme’ye dair Tamamlayıcı Protokol, Türkiye ile AET arasında Ankara’da imzalandı.

1974

 • 1 Ocak: Tamamlayıcı Protokol ile ilgili geçici anlaşma yürürlüğe kondu.

1976

 • 1 Ocak: Türkiye, Katma Protokol’den kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirerek ikinci gümrük indirimi ve konsolide liberasyon listesi uyumunu gerçekleştirdi.

1977

 • 12 Mayıs: III. Mali Protokol Brüksel’de imzalandı.
 • 1 Temmuz: Topluluk tarafindan Türkiye’ye tanınan yeni tarım tavizleri yürürlüğe kondu.

1978

 • 4-11 Ekim: Türkiye, IV. Beş Yıllık Plan süresince yükümlülüklerinin dondurulması ve aynı dönem için yaklaşık 8 milyar dolarlık yardım yapılması talebinde bulundu.
 • 30 Ekim: III. Mali Protokol’ün onay işlemleri tamamlandı.

1980

 • 30 Haziran: Ortaklık Konseyi tarım ürünlerinin tamamına yakın bir kısmında Türkiye’ye uygulanan gümrük vergilerinin 1987 yılına kadar sıfıra indirilmesini kararlaştırdı. (1/80 sayılı Karar)
 • 19 Eylül: Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı; Ortaklık Konseyi, tarım ürünlerinin tamamına yakın bir kısmında Türkiye’ye uygulanan gümrük vergilerinin 1987 yılına kadar sıfıra indirilmesini kararlaştırdı.

1982

 • 22 Ocak: Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon’dan talebi üzerine, Türkiye-AET Anlaşması’nın askıya alınmasını kararlaştırdı.

1986

 • 16 Eylül: Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece, 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren fiilen dondurulmuş durumda bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin yeniden canlandırılması süreci başladı.

1987

 • 14 Nisan: Türkiye, AT’ye, Roma Antlaşması’nın 237. , AKÇT Antlaşması’nın 98. ve EURATOM Antlaşması’nın 205. maddelerine istinaden tam üye olmak üzere müracaat etti.
 • 27 Nisan: Türkiye’nin tam üyelik talebi Topluluk Bakanlar Konseyi tarafindan incelenmek üzere Komisyon’a havale edildi.

1988

 • 7 Kasım: Türkiye-AET arasındaki ticari ve iktisadi sorunların ele alınması amacıyla oluşturulan Ad-Hoc Komite, birinci toplantısını gerçekleştirdi.
 • 20-21 Aralık: Ad-Hoc Komite ikinci kez toplandı ve Türkiye, 1978 yılında askıya aldığı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, hızlandırımış bir takvimi Topluluğa verdi ve bu takvime işlerlik kazandırdı.

1989

 • 18 Aralık: AT Komisyonu, Türkiye’nin tam üyelik başvurusu konusundaki “Görüş”ünde (Avis), Topluluğun, kendi iç pazarını tamamlayabilme sürecinden önce (1992) yeni bir üyeyi kabul edemeyeceği ve Türkiye’nin katılmadan önce, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç duyulduğu hususlarına yer verdi.

1990

 • 6 Haziran: Topluluklar Komisyonu, Türkiye ile her alanda işbirliğinin başlatılması ve hızlandırılması konusundaki önlemleri içeren bir “İşbirliği Paketi”ni hazırlayarak Konsey’in oluruna sundu.

1991

 • 30 Eylül: Ortaklık Konseyi 1986 yılından sonra ilk kez toplandı.

1992

 • 21 Ocak: Türkiye – AT arasında bir Teknik İşbirliği Programı imzalandı.
 • 9 Kasım: Türkiye – AT Ortaklık Konseyi’nin 33. dönem toplantısı yapıldı.
 • 3 Aralık: Türkiye – AT ilişkilerinin yürütülmesinde ortaya çıkan ticaret ve gümrüklerle ilgili teknik sorunların çözümü için kurulmuş olan ve 12 Kasım 1982’den beri toplanamayan Gümrük İşbirliği Komitesi, 10. dönem toplantısını gerçekleştirdi.

1993

 • 24-25 Şubat: 9 Kasım 1992 tarihli Ortaklık Konseyi’nde, Ortaklık Komitesi gözetimi altında çalışması kararlaştırılan teknik komitelerden Gümrük Birliği Alt Komitesi toplantısı Brüksel’de yapıldı.
 • 8 Kasım: Ortaklık Konseyi’nin 34. dönem toplantısı yapıldı.

1994

 • 30 Temmuz: Avrupa Komisyonu, Gümrük Birliği’nin, Türkiye-AT arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması’nda belirtildiği şekilde gerçekleşmesini sağlayıcı ilkeleri tespit etti.
 • 19 Aralık: Ortaklık Konseyi’nin 35. dönem toplantısı yapıldı.

1995

 • 6 Mart: Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin gerçekleştirilmesi ile ilgili ve Gümrük Birliği döneminde uygulanacak usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95 ve 2/95 sayılı kararlar Ortaklık Konseyi’nin 36.Dönem toplantısında kabul edildi.
 • 30 Ekim: Ortaklık Konseyi, 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı çerçevesinde, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin iyi işlemesi için gerekli teknik koşulları yerine getirdiğini tesbit eden 37. toplantısını gerçekleştirdi.
 • 13 Aralık: “Gümrük Birliğinin Son Döneminin Uygulanmaya Konmasına ilişkin 1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı”, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. (343 Kabul, 149 Red, 36 Çekimser)
 • 21 Aralık: AB ile Türkiye arasında, AKÇT ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması parafe edildi.

1996

 • 1 Ocak: Türkiye, AB ile entegrasyonunda 22 yıl süren “Geçis Dönemi”ni 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlayarak, 1.1.1996 tarihi itibariyle, tam üyelik sürecinde “Son Dönem”e, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanan Gümrük Birliği ile girmiş oldu.
 • 19 Şubat: Gümrük Birliği Ortak Komitesi 1.Dönem toplantısı yapıldı.
 • 25 Temmuz: Türkiye-AB AKÇT Anlaşması Brüksel’de imzalandı.
 • 1 Ağustos: Türkiye-AB AKÇT Anlaşması TCRG’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1997

 • 20 Mart: Ortaklık Komitesi 106. dönem toplantısı yapıldı.
 • 14-16 Nisan: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 40. dönem toplantısı yapıldı.
 • 24 Nisan: Ortaklık Komitesi 107. dönem toplantısı yapıldı.
 • 29 Nisan: Ortaklık Konseyi’nin 38. dönem toplantısı yapıldı.
 • 30 Mayıs: Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 19. dönem toplantısı yapıldı.
 • 23 Temmuz: Gümrük Birliği Ortak Komitesi 6. dönem toplantısı yapıldı.
 • 12-13 Aralık: Avrupa Birliği’nin Lüksemburg’ta gerçekleştirdiği devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonucunda Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kıbrıs Rum Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlendi. Türkiye ise aday ülkeler arasında zikredilmedi, tam üyeliğe ehil olduğu teyid edildi.

1998

 • 1 Ocak :Türkiye ile AB arasında karşılıklı tarım tavizlerine ilişkin 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı yürürlüğe girdi.
 • 9-10 Şubat: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 41. dönem toplantısı yapıldı.
 • 16 Şubat: Gümrük Birliği Ortak Komitesi 7. dönem toplantısı yapıldı.
 • 3 Mart: Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak AB Komisyonu tarafından hazırlanan “Türkiye için Avrupa Stratejisi” (“European Strategy for Turkey”) başlıklı belge açıklandı.
 • 20-22 Nisan: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 42. dönem toplantısı yapıldı.
 • 28 Mayıs: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi 21. dönem toplantısı yapıldı.
 • 30 Haziran: Ortaklık Komitesi 108. dönem toplantısı yapıldı.
 • 4 Kasım: AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB’ne üyelik için belirlenmiş olan Kopenhag kriterleri ışığında kaydedilen gelişmelere ilişkin Komisyon görüşlerini içeren ilk “İlerleme Raporu” (“1998 İlerleme Raporu” ) yayımlandı.
 • 9-10 Kasım: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 43. dönem toplantısı yapıldı.
 • 15 Aralık: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi 22. dönem toplantısı yapıldı.

1999

 • 1 Ocak: Avrupa Birliği’nde Tek Para (Euro) uygulamasına geçildi.
 • 18-19 Şubat: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 44. dönem toplantısı yapıldı
 • 23 Şubat: Türkiye-AKÇT Ortak Komitesi’nin Çalışma Usullerinin kabul edildiği ilk toplantısı yapıldı.
 • 26 Şubat: Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin 8. toplantısı yapıldı.
 • 30 Mart: Türkiye-AB Ortaklık Komitesi 109. dönem toplantısı yapıldı.
 • 28 Mayıs: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi 23. dönem toplantısı yapıldı.
 • 8 Temmuz: Türkiye-AKÇT Ortak Komitesi’nin 2. toplantısında Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın Menşe Protokolü’nde Türkiye’nin 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi’ne dahil olması çerçevesinde gerekli değişiklikler yapıldı.
 • 13 Ekim: AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB’ne üyelik için belirlenmiş olan Kopenhag kriterleri ışığında kaydedilen gelişmelere ilişkin Komisyon görüşlerini içeren 2.İlerleme Raporu (“1999 İlerleme Raporu” ) yayımlandı.
 • 11-12 Aralık: Helsinki’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında Türkiye’ye adaylık statüsü tanındı.
 • 13 Aralık: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi 24. dönem toplantısı yapıldı.

2000

 • 25 Şubat: Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi 8. dönem toplantısı yapıldı.
 • 11 Nisan: Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 39. dönem toplantısı yapıldı
 • 5-6 Haziran: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 45. Dönem Toplantısı yapıldı.
 • 13 Haziran: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 25. dönem toplantısı yapıldı.
 • 4 Temmuz: Türkiye-AB Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 4 Temmuz 2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4587 sayılı Kanun’la, Başbakanlığa bağlı olarak kuruldu.
 • 13 Ekim: Avrupa Komisyonu Türkiye için 3.İlerleme Raporu’nu (“2000 İlerleme Raporu” ) açıkladı.
 • 17-18 Ekim: Türkiye ile AB arasında Hizmetler ve Kamu Alımları alanlarında müzakerelere başlandı.
 • 21-22 Kasım: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 46. toplantısı yapıldı.
 • 4 Aralık: Genel İşler Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı taslağını kabul etti.
 • 7-9 Aralık: Nice’te toplanan Avrupa Konseyi, Nice Antlaşması’nı kabul ederek, üye ülkelerin genişleme sürecinde AB kurumlarındaki temsil güçlerinde değişikliğe gitti.
 • 8 Aralık: Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin 10. toplantısı yapıldı.
 • 19 Aralık: Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 26. dönem toplantısı yapıldı.

2001

 • 18-19 Ocak: Hizmetler ve Kamu Alımları müzakerelerinin ikinci turu gerçekleştirildi.
 • 26 Şubat: Katılım Ortaklığına ilişkin usuller ile Katılım Ortaklığı çerçevesinde ülkemizin alacağı yardımların temelini oluşturaca Çerçeve Yönetmelik Genel İşler Konseyi’nin toplantısında kabul edildi.
 • 8 Mart: AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti.
 • 19 Mart: TBMM “Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nı kabul etti.
 • 24 Mart: Katılım Ortaklığı Belgesi: Türkiye Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli ve 2001/235/AT sayılı Konsey Kararı (24 Mart 2001 tarih ve L 85 sayılı AB Resmi Gazetesi)
 • 24 Mart: Ulusal Program: “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 19 Mart 2001 tarih ve 2001/2129 sayılı Karar” (24 Mart 2001 tarih ve 24352 Mükerrer sayılı Resmi Gazete)
 • 1 Haziran: Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin 11. toplantısı yapıldı.
 • 12 Haziran: Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 27. dönem toplantısı yapıldı.
 • 26 Haziran: Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 40. dönem toplantısı yapıldı.
 • 26-27 Haziran: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 47. toplantısı yapıldı.
 • 13 Kasım: IV. İlerleme Raporu (“2001 İlerleme Raporu” ) yayınlandı.

2002

 • 20 Kasım : “2002 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.
 • 12-13 Aralık : Kopenhag Avrupa Konseyi Zirvesi’nde, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığı kararını alması halinde, müzakerelerin gecikmeden başlatılacağı belirtildi.

2003

 • 19 Nisan : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “AB Uyum Komisyonu” kuruldu.
 • 12 Haziran : Katılım Ortaklığı Belgesi: “Türkiye ile Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 19 Mayıs 2003 tarih ve 2003/398/EC sayılı Konsey Kararı” (12 Haziran 2003 tarihli ve L 145 sayılı AB Resmi Gazetesi)
 • 24 Temmuz : Ulusal Program: “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 sayılı Karar” (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 Mükerrer sayılı Resmi Gazete)
 • 5 Kasım : “2003 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.

2004

 • 24 Nisan : Kıbrıs’ta referandum yapıldı. Kıbrıs Türk halkının yüzde 64.9’u Annan Planı’nı onaylarken, Kıbrıs Rum Kesimi’nde ise halkın yüzde 75.83’ü Plan’ı reddetti.
 • 6 Ekim : “2004 yılı İlerleme Raporu” ve rapora bağlı Tavsiye Belgesi yayımlandı. Söz konusu belgelerde, Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin siyasi kriterleri gerekli ölçüde karşıladığı belirtilerek, birliğe katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunuldu.
 • 17 Aralık : Brüksel Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda, Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtildi ve katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlanması kararlaştırıldı.

2005

 • 3 Haziran: Devlet Bakanı Ali BABACAN, Avrupa Birliği ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde “Başmüzakereci” görevini yürütmekle görevlendirildi.
 • 29 Haziran : “Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belgeler” yayımlandı.
 • 30 Temmuz : Türkiye, AB ile ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara Antlaşması’nı, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan 10 ülkeyi (Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya) kapsayacak şekilde genişleten “Ek Protokol”ü imzaladı.
 • 3 Ekim : Lüksemburg’da alınan kararla AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlattı.
 • 20 Ekim : Üyelik müzakerelerinin ilk aşamasını oluşturan “Tarama Süreci”, bilim ve araştırma alanında düzenlenen “Tanıtıcı Tarama” toplantısı ile başladı ve tüm fasıllardaki tarama toplantıları 13 Ekim 2006 tarihinde tamamlandı.
 • 9 Kasım : “2005 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.

2006

 • 20 Ocak : Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni planı BM Genel Sekreteri Kofi Annan’a sundu. Bu planda, Türk limanlarının Rumlara açılması karşılığında, KKTC’ye uygulanan izolasyonların kaldırılması istendi.
 • 26 Ocak : Katılım Ortaklığı Belgesi: “Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarih ve 2006/35/AT sayılı Konsey Kararı” (26 Ocak 2006 tarihli ve L 22 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi)
 • 12 Haziran : Taraması tamamlanan Bilim ve Araştırma faslı, Lüksemburg’da düzenlenen Hükümetlerarası Konferans’ta açıldı. Türkiye’nin gerekli kriterleri yerine getirdiği belirtildi ve bu fasıl aynı toplantıda geçici olarak kapatıldı.
 • 31 Temmuz : Avrupa Komisyonu’nun, 2006 yılına kadar çeşitli mali yardım programları (ISPA, SAPARD, PHARE, CARDS, Türkiye Tüzüğü) kapsamında sağladığı mali yardımlar, 2007-2013 döneminde “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı” (Instrument for Pre-Accession-IPA) adı verilen yeni ve tek bir çerçeve mekanizma kapsamına almıştır: “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü” (31 Temmuz 2006 tarihli ve L 210 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi)
 • 8 Kasım : “2006 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı. Avrupa Komisyonu, İmzalanan Ek Protokol’e karşın, limanların ve havaalanlarının Kıbrıs Rum kesiminin kullanımına açılmadığı tespitinde bulundu ve Türkiye’ye 14-15 Aralık’taki liderler zirvesine kadar süre verdi.
 • 13 Kasım : Avrupa Konseyi, İstanbul’un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmasını onayladı.
 • 11 Aralık : AB Genel İşler Konseyi’nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları, 9 Kasım 2006 tarihli Komisyon Tavsiyesini kabul ederek, Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar, 8 fasıl başlığının açılmayacağını ve hiçbir faslın geçici olarak kapatılamayacağını kararlaştırdı.
 • 15 Aralık : Brüksel Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda, Genel İşler Konseyi’nin önerisi aynen kabul edildi.

2007

 • 29 Mart : İşletmeler ve Sanayi Politikaları faslında fiili müzakereler açıldı.
 • 17 Nisan : Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı açıklandı.
 • 26 Haziran : İstatistik ve Mali Kontrol fasıllarında fiili müzakereler açıldı.
 • 6 Kasım : “2007 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.
 • 19 Aralık : Tüketicinin ve Sağlığın Korunması ile Trans-Avrupa fasıllarında fiili müzakereler açıldı.

2008

 • 26 Şubat : Katılım Ortaklığı Belgesi: “2006/35/EC Sayılı Kararın Feshine ve Türkiye ile Katılım Ortaklığının Kapsadığı İlkeler, Öncelikler ve Koşullara Dair 18 Şubat 2008 tarih ve 2008/157/EC sayılı Konsey Kararı” (26 Şubat 2008 tarihli ve L 51 sayılı AB Resmi Gazetesi)
 • 12 Haziran : Şirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku fasıllarında fiili müzakereler açıldı.
 • 5 Kasım : “2008 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.
 • 18 Aralık : Sermayenin Serbest Dolaşımı ile Bilgi Toplumu ve Medya fasıllarında fiili müzakereler açıldı.
 • 31 Aralık : Ulusal Program: “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14481 sayılı Karar” {31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete}

2009

 • 10 Ocak : Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde “Başmüzakereci” görevini yürütmekle görevlendirildi.
 • 30 Haziran : Vergilendirme faslında fiili müzakereler açıldı.
 • 14 Ekim : “2009 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.
 • 21 Aralık : Çevre faslında fiili müzakereler açıldı.

2010

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler; doğru olduğuna inanılan, halka açık çeşitli kaynaklardan alınmış olup, bilgilerin her türlü kullanımı sonucundaki kayıp veya zararlar, siteye ve yazarlarına hiç bir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. Site içeriği, yazılar ve tablolar, izinsiz olarak kopyalanamaz ve kullanılamaz. YASAL UYARI FinHat © 2007-2015
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com